Użytkowniku, ten serwis internetowy korzysta z plików cookies (ciasteczek). Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

 

UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych działa w Polsce, na podstawie:

 • ustawy z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych oraz innych ustaw i rozporządzeń,
 • Statutu Urzędu nadanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Regulaminu Urzędu nadanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych zarządzeń,
 • Rozporządzenia RODO.

Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych został poprzedni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Najważniejsze zadania UODO:

 • monitoruje i egzekwuje stosowanie rozporządzenia RODO;
 • upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk;
 • doradza rządowi oraz innym instytucjom w sprawie aktów prawnych i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem;
 • upowszechnia wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzę o obowiązkach wynikających z rozporządzenia RODO;
 • udziela osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, a w stosownym przypadku współpracuje w tym celu z organami nadzorczymi innych państw członkowskich;
 • rozpatruje skargi wniesione przez osobę (podmiot, organizację), której dane dotyczą,  oraz prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg;
 • współpracuje z innymi organami nadzorczymi w celu zapewnienia spójnego stosowania i egzekwowania rozporządzenia RODO;
 • monitoruje zmiany w stosownych dziedzinach, o ile zmiany te mają wpływ na ochronę danych osobowych;
 • przyjmuje standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 28 ust. 8 i art. 46 ust. 2 lit. d);
 • ustanawia i prowadzi wykaz związany z wymogiem dokonania oceny skutków dla ochrony danych na mocy art. 35 ust. 4;
 • udziela zaleceń, o których mowa w art. 36 ust. 2, dotyczących operacji przetwarzania;
 • zachęca do sporządzania kodeksów postępowania zgodnie z art. 40 ust. 1, wydaje opinie na ich temat oraz zatwierdza te kodeksy, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia, na mocy art. 40 ust. 5;
 • zachęca do ustanawiania mechanizmów certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz znaków jakości i oznaczeń z tej dziedziny zgodnie z art. 42 ust. 1, a także zatwierdza kryteria certyfikacji zgodnie z art. 42 ust. 5;
 • gdy ma to zastosowanie – zgodnie z art. 42 ust. 7 dokonuje okresowego przeglądu udzielonych certyfikacji; L 119/68 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016
 • opracowuje i publikuje kryteria akredytacji podmiotu monitorującego kodeksy postępowania na mocy art. 41 oraz podmiotu certyfikującego na mocy art. 43;
 • akredytuje podmiot monitorujący kodeksy postępowania na mocy art. 41 oraz podmiot certyfikujący na mocy art. 43;
 • wydaje zezwolenia na klauzule umowne i przepisy, o których mowa w art. 46 ust. 3;
 • zatwierdza wiążące reguły korporacyjne na mocy art. 47;
 • bierze udział w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych;
 • prowadzi wewnętrzny rejestr naruszeń rozporządzenia RODO i podjętych działań;
 • wypełnia inne zadania związane z ochroną danych osobowych.

Powrót do poprzedniej strony

Co oferujemy
 • Wykonanie kompleksowego audytu poprawności przetwarzania danych osobowych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
 • Weryfikację zgodności z przepisami RODO.
 • Szczegółowy raport poaudytowy wraz z omówieniem.
 • Wykonanie kompleksowej dokumentacji - Polityki Bezpieczeństwa, procedur i instrukcji.
 • Propozycje usprawnień dotyczące poprawy bezpieczeństwa.
 • Okresowe audyty kontrolne.
 • Dedykowane szkolenia dla administratora danych i pracowników.